About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 9-10, Pages: 336-341
doi:10.2298/SARH0210336R
Full text ( 87 KB)


Asimptomska karotidna bolest - rano otkrivanje

Radak Đorđe, Rančić Zoran S., Stojanović Dragan

Asimptomska karotidna bolest podrazumeva stenotične lezije na karotidnoj bifurkaciji i/ili unutrašnjoj karotidnoj arteriji kodbolesnika koji je bez simptoma moždane ishemije. Rutinska rana detekcija (skrining) asimptomske karotidne bolesti vrši ce otkrivanjem karotidnog šuma i pregledom ultrazvukom, što nije obavezno, ali ce preporučuje kod odraslih osoba s visokim rizikom za oboljenje. Dupleks-ultrasonografijom ce obavlja skrining sledećih kategorija bolesnika: 1. bolesnici sa šumom nad karotidnom arterijom; 2. bolesnici s perifernim vaskularnim oboljenjem; 3. u sklopu pripreme za kardiovaskularne hirurške operacije; i 4. kod bolesnika ranije operisanih zbog karotidne simptomatologije. Većina skriningom otkrivenih asimptomskih stenoza karotidnih arterija umerenog je stepena, pa ce operacija ne preporučuje. Ipak, otkrivena karotidna stenoza pruža šansu za eliminaciju faktora rizika i medikamentnim lečenjem.

Keywords: karotidna bolest, asimptomska, otkrivanje

More data about this article available through SCIndeks