Vojnosanitetski pregled 2008 Volume 65, Issue 4, Pages: 319-323
doi:10.2298/VSP0804319V
Full text ( 385 KB)


Principles of reanimation in managing thoracic injuries

Vulović Tatjana, Đorđević Gordana

Bez obzira na težinu povreda grudnog koša većini povređenih može se pomoći ako se povrede prepoznaju na vreme i ako se, pre svega, na vreme preduzmu reanimacijske mere i pruži odgovarajuća prva pomoć. Primenom reanimacijskih mera stvaraju se uslovi za očuvanje vitalnih funkcija povređenih i primenu ostalih vidova lečenja. Tako shvaćen koncept zbrinjavanja povreda grudnog koša predstavlja kontinuiran i dinamičan proces u toku koga se stalno prepliću inicijalni pregled, procena stanja povređenog, primena reanimacijskih mera i hirurško lečenje, uz stalnu procenu efekta reanimacije i preduzetog lečenja.

Keywords: thorax, wounds and injuries, diagnosis, therapeutics, resuscitation

More data about this article available through SCIndeks