Publisher Info

Title:Acta chirurgica iugoslavica
Web address:http://www.actachirurgica.com
ISSN:0354-950X
First published:1953
Frequency:quarterly
Subject:clinical medicine
Description:ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA (ACI) je zvanični časopis Udruženja hirurga Jugoslavije. ACI publikuje originalne radove iz svih specijalnosti hirurgije i srodnih medicinskih grana, stručne radove, prethodna saopštenja, prikaze slučajeva i hirurških tehnika, revijske radove po pozivu, radove sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga, pisma glavnom uredniku, izveštaje sa značajnih kongresa i sastanaka hirurga u zemlji i inostranstvu, preglede stručne literature i sve informacije od značaja za razvoj hirurgije u Jugoslaviji. Radovi i apstrakti sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga publikuju se kao supplementum.
Publisher:Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema
Publisher address:Koste Todorovića 6, 11000 Beograd, Serbia
Chief editor:Miroslav Milicevic, Clinical Center of Serbia, Belgrade, actayu@eunet.rs
Editorial board:Slobodan Lotina, Serbia
Miloš Popovic, Serbia
Ninoslav Radovanovic, Serbia
Radoje Colovic, Serbia
Vaso Antunovic, Serbia
Vojko Djukic, Serbia
Slobodan Golubovic, Serbia
Ljubomir Kostic, Serbia
Borivoje Krejovic, Serbia
Zoran Krivokapic, Serbia
Mihajlo Mitrovic, Serbia
Miroslav Opric, Serbia
Branislav Pantelic, Serbia
Milovan Dimitrijevic, Serbia
Miodrag Pavlicic, Serbia
Sava Perovic, Serbia
Petar Petrovic, Serbia
Predrag Peško, Serbia
Milenko Ristic, Serbia
Miodrag Stankovic, Serbia
Dragoslav Stevovic, Serbia
Dušan Šcepanovic, Serbia
John P. Androulakis, Greece
Christoph E. Broelsch, Germany
Marcus W. Buechler , Switzerland
Christos Dervenis , Greece
E. Moreno Gonzalez , Spain
Nagy Habib , Great Britain
Daniel Jaeck , France
Basil P. Kekis , Greece
Tony Lerut , Belgium
Nicolas Lygidakis , Greece
Keichi Maruyama , Japan
William C. Meyers , USA
John P. Neoptolemos , Great Britain
Carlos A. Pellegrini , USA
Michael G. Sarr , USA