A theoretical study of the mechanism of the addition reaction between carbene and azacyclopropane
Tan Xiaojun, Li Ping, Wang Weihua, Zheng Gengxiu, Wang Qiufen
Journal of the Serbian Chemical Society, 2010 75(5):649-657

Email Recipient
  
Subject