Vojnosanitetski pregled 2007 Volume 64, Issue 12, Pages: 851-854
doi:10.2298/VSP0712851R
Full text ( 472 KB)


Echocardiographic findings of mitral valve prolapse

Ristić-Anđelkov Anđelka, Miladinović Zorica, Rafajlovski Sašo, Ratković Nenad

Prolaps mitralnog zalistka predstavlja najčešću urođenu srčanu manu kod odraslih osoba. Ehokardiografski nalaz ima ključnu ulogu prilikom postavljanja dijagnoze, ustanovljavanja lokalizacije zahvaćenih segmenata i procene obima bolesti. Takođe, omogućuje identifikaciju bolesnika sa najvećim rizikom za pojavu komplikacija i daje ključne podatke pri donošenju odluke o rekonstrukciji mitralnog zalistka.

Keywords: mitral valve prolapse, echocardiography, echocardiography, three dimensional, diagnosis

More data about this article available through SCIndeks