Jugoslovenska medicinska biohemija 2003 Volume 22, Issue 4, Pages: 283-288
doi:10.2298/JMH0304283L
Full text ( 520 KB)
Cited by


Uloga prostatičnog specifičnog antigena u ranoj dijagnozi karcinoma prostate

Lalić Nataša, Aćimović Miodrag, Majkić-Singh Nada, Mićić Sava R.

Prostatični specifični antigen (PSA) spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju karcinoma prostate, određivanju stadijuma bolesti, kao i praćenju učinka terapije kod muškaraca sa karcinomom prostate. Standardizacija metoda za određivanje PSA komplikuje se pojavom PSA u serumu u obliku više izoformi od kojih su najznačajnije forme slobodnog PSA, PSA vezanog za alfa-1-antihimotripsin, koje imaju antigene determinante za koje se vezuju različita antitela, kao i PSA vezan za alfa-2-makroglobulin, koji nema antigene determinante, tako da se ova izoforma PSA ne može odrediti pomoću imunoloških postupaka. Postoji veliki broj imunoloških metoda za određivanje PSA, koje se međusobno razlikuju po antitelima koja se koriste, po obeleživaču, standardima i po vrednostima PSA koje se dobijaju. Da bi se dizajnirao dobar imunološki test neophodno je standardizovati kalibratore i odabrati odgovarajuća antitela, pri čemu se mora voditi računa o ostalim karakteristikama testa kao npr. osobini čvrste faze, kinetici reakcije itd. Pošto se nalazi u adenomatoznom, normalnom i kancerogenom tkivu prostate, dijagnostički značaj PSA je ograničen usled preklapanja rezultata kod pacijenata sa karcinomom i benignom hiperplazijom prostate (BPH). Ovo je naročito izraženo za vrednosti PSA koje se nalaze u tzv. "sivoj zoni", i to između 4,0 i 10,0 ng/mL PSA. Da bi se povećala specifičnost za dijagnostiku karcirioma prostate primenjuju se derivati PSA kao što su: gustina PSA (PSA density) dinamika rasta PSA (PSA velocity), PSA vrednosti korigovane godinama starosti, određivanje slobodnog (sl PSA) i kompleksiranog molekula PSA (cPSA) i njihovog odnosa sa ukupnim PSA.

Keywords: PSA, PSA density, PSA velocity, PSA vrednosti korigovane godinama starosti, slobodni (sl PSA) i kompleksirani PSA (cPSA)

More data about this article available through SCIndeks