About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 3-4, Pages: 136-139
doi:10.2298/SARH0204136P
Full text ( 81 KB)


Terapija zamenom funkcije bubregu u budućnosti

Peco-Antić Amira

Ukoliko zanemarimo opasnost od velikih ratova ili elementarnih katastrofa koje bi mogle da unište civilizacijska dostignuća čoveka, onda se možemo nadati da je upravo treći milenijum vreme u kojem se može ostvariti idealna terapija zamenom funkcije bubregu. Ona treba da zamenjuje sve izgubljene funkcije bolesnih bubrega, a da pri tome ne oštećuje normalne funkcije drugih organa, i da je, iz medicinskih i ekonomskih razloga, primenjiva na sve bolesnike s terminalnom insuficijencijom bubrega. Budućnost kronične hemodijalize jeste: a) njena potpuna automatizacija; b) visoka biokompatibilnost membrana za dijalizu koje će savršeno oponašatiti funkciju endotela krvnih sudova; b) ekstrakorporalni bioarteficijalni bubreg s ćelijama tubula, Koje će se proizvoditi primenom genetskog inženjeringa v) produženje trajanja hemodijalize na svakodnevnu cikličnu-noćnu dijalizu i g) potpuna supstitucija vitaminskim i drugim (hormonskim) potrebnim dodacima. Dalje perspektive peritoneumske dijalize obuhvataju njenu potpunu automatizaciju, prime-nu savršenog monitoringa dijalize, bolji izbor biokompatibilnih peritoneumskih rastvora, raniji i postepeniji početak efikasniju zaštitu od komplikacija i bolje njihovo lečenje. Nedostatci alotransplantacije, uključujući oportunističke infekcije, rizik od maligniteta i hroničnog odbacivanja bubrega, kao i sve veća potreba za donacijom organa, zahtevaju primenu novih metoda lečenja, od kojih je s najvećom perspektivom tolerancija transplantacije, kao novi način suzbija odbacivanja grafta, i ksenotransplantacija u cilju obezbeđenja univerzalnog davaoca bubrega. Mada su induktivni protokoli tolerancije transplantacije još uvek u eksperimentalnoj fazi, realno se može očekivati da će se u trećem milenijumu postići da imunološki sistem osigurava zaštitu od patogenih agenasa, a da pri tome ne odbacuje alotransplantat. To će sigurno biti najbolji metod lečenja terminalne insuficijencije bubrega.

Keywords: hemodijaliza, peritoneumska dijaliza, ksenotransplantacija

More data about this article available through SCIndeks