The informative role of presupositions and implications confirmed by Serbian language data
Ivić Milka
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):1-6
Details  Full text ( 68 KB)  DOI:10.2298/JFI0763001I
On the implicational/non-implicational semantics of adjectives and adverbs occurring in an utterance which contains the information 'more than'
Ivić Milka
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):7-10
Details  Cross Ref cited by(1)  Full text ( 59 KB)  DOI:10.2298/JFI0763007I
Prilog proučavanju fonetske prirode glasova u srpskom jeziku - lateralni glasovi
Gudurić Snežana, Petrović Dragoljub
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):11-29
Details  Full text ( 970 KB)  DOI:10.2298/JFI0763011G
Aleksandar Belić u slavističkom pokretu
Stanković Bogoljub
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):31-46
Details  Full text ( 103 KB)  DOI:10.2298/JFI0763031S
Semantička invarijanta kao kategorija opisa plana sadržaja leksičkih znakova
Kiklevič Aleksandar
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):47-65
Details  Full text ( 143 KB)  DOI:10.2298/JFI0763047K
Ekspresivno-kvalifikativna leksika u vanpredikatskoj poziciji
Norman Boris
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):67-81
Details  Full text ( 119 KB)  DOI:10.2298/JFI0763067N
Leksema *korljЬ i kontinuanti grupe *tort na slovenskoj jezičkoj teritoriji
Miloradović Sofija
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):83-96
Details  Full text ( 149 KB)  DOI:10.2298/JFI0763083M
"Kaži reč" - pozitivna vrednost u jeziku
Radić Jovanka
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):97-120
Details  Full text ( 167 KB)  DOI:10.2298/JFI0763097R
Prefiksalno-predloški odnosi u tvorbenoj strukturi glagola - na primeru slovenačkog jezika
Žele Andreja
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):121-148
Details  Full text ( 208 KB)  DOI:10.2298/JFI0763121Z
Mesto vokalskog sistema govora Batovca kod Požarevca u severnom poddijalektu kosovsko-resavskog dijalekta
Bošnjaković Žarko
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):149-166
Details  Full text ( 159 KB)  DOI:10.2298/JFI0763149B
Kauzalna klauza u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti
Pavlović Slobodan
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):167-197
Details  Full text ( 279 KB)  DOI:10.2298/JFI0763167P
O jednom tipu redukovanog infinitiva u nekim zetsko-sjeničkim govorima s osvrtom na stanje u bugarskom i makedonskom jeziku
Stijović Rada
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):199-206
Details  Full text ( 128 KB)  DOI:10.2298/JFI0763199S
O tekućoj lingvističkoj bibliografiji u Južnoslovenskom filologu
Golubović Ana
Juznoslovenski filolog, 2007 (63):207-223
Details  Full text ( 133 KB)  DOI:10.2298/JFI0763207G