Fractional model for heat conduction in polar bear hairs
Wang Qing-Li, He Ji-Huan, Li Zheng-Biao
Thermal Science, 2012 16(2):339-342

Email Recipient
  
Subject