About the journal

Vojnosanitetski pregled 2008 Volume 65, Issue 9, Pages: 692-698
doi:10.2298/VSP0809692V
Full text ( 410 KB)


Diabetes mellitus: A risk factor for the development of osteoporosis

Vuksanović Miljanka, Đurica Snežana, Žerajić Branka

Osteoporoza je važan zdravstveni problem. Prisutan je kod svake treće žene u postmenopauzi i povezuje se sa značajnim morbiditetom i mortalitetom. Žene sa dijabetesom u postmenopauzi imaju povećan rizik od preloma kuka nego žene koje nisu dijabetičari, tako da strategija prevencije osteoporoze kod svih bolesnika sa dijabetesom ima smisla, naročito kod žena obolelih od dijabetesa. Dokazi da populacija starih sa dijabetesom ima povećan rizik od fraktura kosti daju novi podsticaj za dalja istraživanja fokusirana na kost i dijabetes. Ona bi trebala da razjasne uticaj različitih aspekata dijabetesnog metabolizma, poboljšanja kontrole glikemije i uticaja lečenja dijabetesa na kosti. Određivanje (procena) kvaliteta kosti uključivala bi standarde merenja BMD, kao i razvoj novih pristupa merenju glikoziliranog kolagena. Bolje shvatanje i sagledavanje uticaja dijabetesa na kost povećava mogućnost očuvanja kosti i preveniranja pojave fraktura kod osoba sa dijabetesom. Takođe, neophodno je ustanoviti optimalni izbor ispitivanih biohemijskih markera i napraviti standardizaciju merenja koštane mase kod obolelih od dijabetesa. U kliničkoj praksi pristup bolesniku sa dijabetesnom osteopatijom trebalo bi da bude individualan, prema stanju promena i profilu rizika, a da dijagnostikovanje i terapijski postupci postanu rutina.

Keywords: osteoporosis, diabetes mellitus, type 1, diabetes mellitus, type 2, risk factors

More data about this article available through SCIndeks