About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 9-10, Pages: 342-344
doi:10.2298/SARH0210342M
Full text ( 66 KB)
Cited by


Suplementacija magnezijuma u trudnoći i laktaciji

Mitrović Ana, Jovanović Tomislav

Nedovoljan unos magnezijuma u svakodnevnoj ishrani uslovljava pojavu različitih manje ili više klinički manifestnih simptoma i stanja koji remete normalno funkcionisanje organizma. Deca, trudnice i populacija treće životne dobi najugroženiji su u smislu deficita magnezijuma. Posebno, što su trudnoća i laktacija same po sebi praćene nizom fizioloških promena koje zahtevaju drugačiji higijenskodijetetski režim. Cilj rada je da ukaže na značaj magnezijuma i neophodnost njegove suplementacije kod trudnica i u periodu laktacije, s namerom da se izbegne niz poremećaja u čijoj osnovi stoji deficit magnezijma u ćelijama.

Keywords: magnezijum, deficijencija u trudnoći, laktacija

More data about this article available through SCIndeks