Vojnosanitetski pregled 2007 Volume 64, Issue 2, Pages: 145-150
doi:10.2298/VSP0702145V
Full text ( 467 KB)
Cited by


Patophysiology of the lung inhalation injuries

Vulović Tatjana, Đorđević Gordana

U ovom radu prikazani su neki od patofizioloških aspekata inhalacionih povreda pluća, nezavisno od toga da li su bile udružene s opekotinama ili nisu. Mada tačan mehanizam akutne inhalacione povrede pluća nije razjašnjen u potpunosti, na osnovu mnogobrojnih istraživanja može se zaključiti da ogromnu ulogu u tim procesima imaju NO, PARP i opstrukcija vazdušnih puteva.

Keywords: smoke inhalation injury, respiratory distress syndrome, adult, burns, inhalation, biological markers

More data about this article available through SCIndeks