Vojnosanitetski pregled 2010 Volume 67, Issue 4, Pages: 321-328
doi:10.2298/VSP1004321M
Full text ( 423 KB)


Portosystemic shunt in the treatment of portal hypertension

Mirković Darko, Mitrović Miroslav, Jovanović Milan

Hirurgija šantova u dekompresiji portnog sistema tehnički se tokom vremena značajno menjala. U toku evolucije lečenja izgubila je primat u tretmanu portne hipertenzije. Do devedestih godina prošlog veka hirurgija gotovo da nije imala alternativu, ali pojavom novih lekova, endoskopske sklerozacije, TIPS i transplantacije jetre izbor za hirurgiju je znatno sužen. U profilaksi prvog variksnog krvarenja šant hirurgija nije indikovana zato što je teško sa apsolutnom sigurnošću odrediti bolesnika koji ima visok rizik od krvarenja iz variksa, očuvanu funkciju jetre tako da bez rizika može podneti šant. Bolesnik sa dobrom funkcijom jetre (A i B klasa po CTP klasifikaciji) kandidat je za šant hirurgiju, a samo u izuzetnim slučajevima i bolesnik sa ozbiljnim oštećenjem jetre. Selektivni šant je opcija koja obezbeđuje dobru variksnu dekompresiju i zadovoljavajuće održavanje funkcije jetre. Rezultati kod ovog šanta umnogome zavise od veštine hirurga. Kod urgentnih krvarenja iz variksa prvo treba pokušati sa primenom lekova i skleroterapijom, a u slučaju neuspeha neophodno je primeniti šant hirurgiju, pri čemu se mora voditi računa o opštem stanju bolesnika kako bi se iskoristilo optimalno vreme. Šant može poslužiti kao odličan dugoročni most do transplantacije jetre za bolesnike sa očuvanom hepatičnom rezervom. Primena šantova u dekompresiji portnog sistema još uvek igra važnu ulogu u tretmanu pažljivo selektovanih bolesnika sa variksnim krvarenjem koji u budućnosti neće biti u prilici da im se uradi transplantacija jetre.

Keywords: portal pressure, portosystemic shunt, surgical, treatment outcome

More data about this article available through SCIndeks