Vojnosanitetski pregled 2008 Volume 65, Issue 4, Pages: 308-312
doi:10.2298/VSP0804308S
Full text ( 520 KB)


Long QT syndrome: Genetic implications and drug influence

Savić Nataša, Gojković-Bukarica Ljiljana

Produženi QT interval predstavlja problem u kliničkoj praksi kome se posvećuje sve veća pažnja i koji je oblast intenzivnog istraživanja. Genetske studije kod pojedinaca koji imaju klinički izražene simptome produženog QT intervala i/ili pozitivnu porodičnu anamnezu za iznenadnu srčanu smrt, mogu za početak da budu ograničene na KCNQ1, HERG i SCN5A gene sa verovatnoćom otkrivanja mutacije od 65%. Predstojeće studije tek treba da objasne značaj polimorfizma određenih gena za pojavu produženja QT intervala.

Keywords: long QT syndrome, genetics, electrocardiography, physiological effects of drugs

More data about this article available through SCIndeks