Vojnosanitetski pregled 2003 Volume 60, Issue 2, Pages: 219-222
doi:10.2298/VSP0302219K
Full text ( 288 KB)


Aktuelni problemi u primeni mišićnih relaksanata u kliničkoj praksi

Konstantinović Slavko, Balkanov Trajan

U savremenoj anesteziološkoj praksi koriste se dve vrste mišićnih relaksanata. Prema mehanizmu dejstva dele se na depolarizujuće i nedepolarizujuće, a prema dužini dejstva one sa kratkotrajnim (npr. sukcinilholin i mivakurijum), srednje dugim (atrakurijum, rokuronijum) i dugotrajnim dejstvom (npr. pankuronijum). Svi zauzimaju značajno mesto, jer se kratkotrajni primenjuju za indukciju u anesteziju i kratke hirurške intervencije, a dugotrajni za održavanje mišićne relaksacije u toku dugotrajnih hirurških intervencija. Ispoljavaju neka neželjena dejstva koja terapijski efekti daleko nadmašuju, što omogućava efikasnu i bezbednu primenu.

Keywords: neuromuscular blocking agents, neuromuscular depolarizing agents, anesthesia, general, intubation, intensive care

More data about this article available through SCIndeks