Publisher Info

Title:Acta chirurgica Iugoslavica
Web address:http://www.actachirurgica.com
ISSN:0354-950X
eISSN:2406-0887
First published:1953
Frequency:quarterly
Subject:clinical medicine
Description:ACTA CHIRURGICA IUGOSLAVICA (ACI) je zvanični časopis Udruženja hirurga Jugoslavije. ACI publikuje originalne radove iz svih specijalnosti hirurgije i srodnih medicinskih grana, stručne radove, prethodna saopštenja, prikaze slučajeva i hirurških tehnika, revijske radove po pozivu, radove sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga, pisma glavnom uredniku, izveštaje sa značajnih kongresa i sastanaka hirurga u zemlji i inostranstvu, preglede stručne literature i sve informacije od značaja za razvoj hirurgije u Jugoslaviji. Radovi i apstrakti sa kongresa i stručnih sastanaka hirurga publikuju se kao supplementum.
Publisher:Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema
Publisher address:Koste Todorovića 6, 11000 Beograd, Serbia
Editor in chief:Miroslav Milićević, Clinical Center of Serbia, Belgrade
actayu@eunet.rs
Editorial board:Slobodan Lotina, Serbia
Miloš Popović, Serbia
Ninoslav Radovanović, Serbia
Radoje Čolović, Serbia
Vaso Antunović, Serbia
Vojko Đukić, Serbia
Slobodan Golubović, Serbia
Ljubomir Kostić, Serbia
Borivoje Krejović, Serbia
Zoran Krivokapić, Serbia
Mihajlo Mitrović, Serbia
Miroslav Oprić, Serbia
Branislav Pantelić, Serbia
Milovan Dimitrijević, Serbia
Miodrag Pavličić, Serbia
Sava Perović, Serbia
Petar Petrović, Serbia
Predrag Peško, Serbia
Milenko Ristić, Serbia
Miodrag Stanković, Serbia
Dragoslav Stevović, Serbia
Dušan Šćepanović, Serbia
John P. Androulakis, Greece
Christoph E. Broelsch, Germany
Marcus W. Buechler , Switzerland
Christos Dervenis , Greece
E. Moreno Gonzalez , Spain
Nagy Habib , Great Britain
Daniel Jaeck , France
Basil P. Kekis , Greece
Tony Lerut , Belgium
Nicolas Lygidakis , Greece
Keichi Maruyama , Japan
William C. Meyers , USA
John P. Neoptolemos , Great Britain
Carlos A. Pellegrini , USA
Michael G. Sarr , USA