About the journal

Vojnosanitetski pregled 2002 Volume 59, Issue 4, Pages: 423-427
doi:10.2298/VSP0204423H
Full text ( 266 KB)
Cited by


Predijalizna transplantacija bubrega

Hrvačević Rajko M., Vavić Neven, Ignjatović Ljiljana, Pavlović-Drašković Biljana, Elaković Dejan, Kronja Goran, Stijelja Borisav, Milović Novak, Toševski Perica, Mišović Sidor, Lukić Zoran, Marić Mihailo

Predijalizna transplantacija bubrega je sa medicinskog i socioekonomskog aspekta metoda izbora u lečenju terminalne bubrežne insuficijencije kod bolesnika koji imaju živog davaoca bubrega. Naše početno iskustvo sa ovom metodom lečenja vrlo je afirmativno. Predijalizna transplantacija bubrega je posebno prihvatljiva kod dece, dijabetičara i bolesnika sa lošim pristupom za dijalizu. U našoj zemlji postoje dodatni medicinski (loš kvalitet dijalize, visok rizik od infekcije virusima hepatitisa, visok rizik od senzibilizacije na tkivne antigene transfuzijama krvi) i paramedicinski razlozi (prepunjenost dijaliznih centara, ograničeni zdravstveni ekonomski resursi) koji nameću potrebu daljeg razvijanja programa predijalizne transplantacije.

Keywords: kidney failure, chronic, dialysis, kidney transplantation, graft rejection, graft survival, survival

More data about this article available through SCIndeks