About the journal

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2002 Volume 130, Issue 9-10, Pages: 345-350
doi:10.2298/SARH0210345M
Full text ( 85 KB)


Uloga postoperacione zračne terapije u lečenju ranog karcinoma dojke

Mladenović Jasmina, Borojević Nenad D., Šašić Jelena

Karcinom dojke je najčešće maligno oboljenje žena i jedan od vodećih uzroka smrti žena obolelih od maligne bolesti. Lečenje ranog karcinoma dojke (prvi i drugi stadijum) podrazumeva mastektomiju ili poštednu hiruršku operaciju s disekcijom aksile, posle čega obično sledi adjuvantna hemioterapija i/ili hormonoterapija, i/ili postoperaciona zračna terapija kod bolesnika s povećanim rizikom za pojavu recidiva tumora. Svrha postoperacione radioterapije jeste da se postigne bolje lokalno dejstvo i produhi vreme preživljavanja bez recidiva bolesti, dok je poboljšanje ukupnog vremena preživljavanja ostalo otvoreno. Posle učinjene radikalne mastektomije, kod visokorizičnih bolesnica sprovodi se zračna terapija zida grudnog koša i regionalnih limfnih struktura aksile, regije supraklavikule i parasternuma a u zavisnosti od patohistološkog nalaza materijala odstranjene dojke i limfnih čvorova u pazuhu. Posle poštedne hirurške operacije dojke obavezna je postoperaciona zračna terapija preostalog tkiva dojke, dok se regionalni limfni čvorovi zrače prema istim principima kao i posle radikalne mastektomije. S obzirom da se postoperaciona zračna terapija uglavnom kombinuje s adjuvantnom hemioterapijom, način kombinovanja ova dva modaliteta lečenja (konkomitantno ili sekvencijsko) ostaje i dalje otvoreno.

Keywords: karcinom dojke, postoperaciona radioterapija

More data about this article available through SCIndeks