Vojnosanitetski pregled 2008 Volume 65, Issue 6, Pages: 473-480
doi:10.2298/VSP0806473O
Full text ( 460 KB)


Stem cells use in the treatment of neurologic disorders: Has the future already arrived?

Obradović Dragana, Balint Bela, Dinčić Evica, Raičević Ranko, Obradović Slobodan, Tončev Gordana, Kostić Vladimir

Budućnost ćelijske terapije u lečenju neuroloških bolesti je počela. Ostaju važna pitanja na koja odgovor mogu dati samo dobro osmišljene međunarodne studije, a tiču se vrste ćelija, načina njihovog umnožavanja i aplikacije, kao i optimalnog vremenskog okvira za ovakvu vrstu lečenja.

Keywords: central nervous system diseases, peripheral nervous system diseases, spinal injuries, stem cell transplantation

More data about this article available through SCIndeks